Naštýlovanie slideru webstránky

Slider naštýlujeme nasledovne. Na najvyššej úrovni (čiže parent) sa nachádza trieda .carousel, ktorej nastavíme automatickú výšku, vďaka čomu sa výška prispôsobí výške obrázku a nezávisle je možné do slideru zadať text ľubovoľnej dĺžky.

.carousel {
  height: auto;
}

V triede .carousel-caption sa nachádza obalený nadpis a podnadpis v slideri. Vďaka Bootstrapu máme text preddefinovane nacentrovaný, stačí ho iba odsadiť o 90px od spodku obrázku, čo dosiahneme pomocou atribútu bottom.

.carousel-caption {
  bottom: 90px;
 }

V ďalšom kroku je potrebné prepísať preddefinovaný štýl pre nadpis definovaný Bootstrapom. Cez debugger zistíme, ako sa k triede dostaneme a upravíme farbu textu na bielu, nastavíme pomocou font-weight písmo na bold alebo bolder (ako ti to viac vyhovuje) a odstránime preddefinovaný tieň okolo textu, tým, že k atribútu text-shadow pridáme none.

.carousel-caption > h1 {
  color: #fff;
  text-shadow: none;
  font-weight: bolder;
}